Kouzelnická škola

Vítejte na čarodějné akademii, kterou založila Elain Forlandová

Školní řád

Kdo si ho nepřečte, má smůlu a nebude patřit do světa kouzel! =P

Tento předpis je závazný pro všechny obyvatele Světa kouzel.
Nedodržováním či porušováním tohoto řádu se dotyčná bude zodpovídat Vedení školy!!!
Neznalost neomlouvá!!!
Veškeré dotazy a nejasnosti ohledně výkladu Školního řádu nechť jsou směřovány na Vedení školy.

1. Úvodní ustanovení

1.1
Elain je rozsáhlý projekt Světa kouzel, proto žádám, aby se o něm nedozvěděl žádný mudla, který by se nechtěl přihlásit.

1.2.
Hlavní část projektu představuje Čarodějná akademie, kde se učíte kouzla, jejíž tradice se datuje od roku 2005. Další částí projektu jsou Noviny Elain, nezbytný to kouzelnický tisk, Městečko Gargano, kde je možno nakoupit školní pomůcky i jakékoli předměty denní či dlouhodobé potřeby, Městečko Salento, skýtající možnost relaxace či získání brigády, Ministerstvo, či Zantilojský zámek, kde bude možnost zakoupení kouzelnického sídla.

1.3.
Elain nabízí možnost dvojí registrace. Záleží na dotyčném zájemci, kterou si zvolí. Může se registrovat jako student, či jako zaměstnanec. (Samozřejmě i jako duch, nebo víla)

1.4.
Úkolem studenta je sbírat body pro svou kolej. Studenti jsou povinni si po přihlášení zakoupit pomůcky do školy. Jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali svou kolej. Jejich cílem je bez podvádění získat největší počet bodů. Kolej, která má na konci školního roku nejvyšší počet bodů, získá "Školní měsíc". Nezapomeňme však, že body zde nejsou to nejdůležitější. Účelem zde je zábava.

1.5.
Úkolem zaměstnance je řádně vykonávat své zaměstnání, za což dostává plat v kouzelnické měně.

1.6.
Kterýkoliv člen Světa kouzel se může zapojit do soutěže o největšího boháče, nebo si později zakoupit sídlo v Anseilotině  dole.


2. Registrace

2.1.
Při registraci je nutno zadat povinné registrační údaje - kouzelnické jméno (platí zde stejné podmínky, jako v každodenní realitě - jméno bude mít minimálně dvě, maximálně pět částí a je zakázáno používat jména či části jmen hrdinů z knih J. K. Rowlingové, Letopisy Narnie, atd.), datum narození a e-mail.

2.2.
Registrace pro studenty se otevírá vždy v dobu určenou ředitelem školy. Na základě řádného vyplnění přihlášky rozhodne vedení školy o přijetí, či nepřijetí. Rozhodnutí obdrží studenti na zadaný e-mail. Po přijetí následuje Slavnostní zahájení, kde jsou všichni studenti zařazeni do kolejí. Není nutné, aby se každý student účastnil této slavnosti osobně. O zařazení studenta do koleje rozhoduje Moudrý klobouk a jeho rozhodnutí je neměnné. Přijmutí mimo registrační období není možné.

2.3.
Žadatel o místo profesora vyplní formulář, který se odešle Inspektoru výuky, případně jinému zodpovědnému zaměstnanci. Ten dotyčného zájemce posléze vyrozumí o úspěšnosti žádosti. Registrace se otevírá v okamžiku, nastane-li potřeba příjmu nových zaměstnanců.

2.4.
O přijmutí ostatních zaměstnanců rozhoduje ředitel školy.

2.5.
Při přestupu stávajícího studenta do zaměstnaneckého poměru platí podmínka absolvování minimálně 6 měsíců na škole.

2.6.
Je zakázáno se současně registrovat vícekrát!!! Kdo tak učiní, bude okamžitě vyloučen, a současně s tím mu bude zablokována IP adresa.

2.7.
Změna základních registračních údajů - jména a data narození není možná!!! Při případném překlepu ve jméně či datu je možno nejpozději do měsíce po registraci kontaktovat Vedení školy.

2.8.
Změna dalších registračních údajů - Jako např. zájmy - je plně v možnostech dotyčného uživatele. Úprava je možná po přihlášení.

2.9.
Při ztrátě uživatelského jména či hesla je nutné zadat do kolonky "Zapomněli jste ID nebo heslo?" e-mail vyplněný při registraci, kam pak dorazí údaje dotyčné osoby.

2.10
Registrovat se také může již smazaný student nebo profesor ve stejných termínech jako ostatní nově registrovaní s tím, že se mu zachová původní jméno. Podmínky jsou popsané při registraci.

 

3. Všeobecná ustanovení

3.1.
V celém objektu školy a Světa kouzel platí přísný zákaz propagace jiných internetových škol, jakýmkoli způsobem. Nedodržení zákazu znamená Školní trest, opakovaná propagace vyloučení ze školy.

3.2.
V celém objektu školy platí přísný zákaz používání vulgárních slov.

3.3.
V celém objektu platí zákaz popíjení alkoholu, výjimku mají udělenu zaměstnanci, pokud jsou hosty u pěti pampelišek. Dále platí zákaz pořvávání ve Velké síni (používání Caps Lock). Tento zákaz se nevztahuje na profesory, primuse a prefekty, kteří tak mohou využít v nutných případech. Výjimku tvoří také huláci. Rovněž platí přísný zákaz tapetování (odesílání jednoho příspěvku vícekrát) a opakování jednoho znaku více než pětkrát za sebou. Popis děje je možno uzavírat mezi dva -.

3.4.
Pro studenty platí zákaz uzavírání sňatků v celém Světě kouzel. Důvod je jednoduchý, jakožto studenti jsou nezletilí.

3.5.
Pro studentstvo platí, že je podřízeno veškerému profesorskému sboru, zejména Vedení školy a rozhodnutím Školní rady.

3.6
Studenti a zaměstnanci si vzájemně vykají. Student oslovuje profesora či zaměstnance titulem a jménem, zaměstnanec oslovuje studenta slečno/pane a jménem, oslovovat zdrobnělinami či přezdívkami je zakázáno. Studenti si mezi sebou tykají, u zaměstnanců toto platí až po vzájemné dohodě.

3.7.
Pro studenty platí zákaz zakládání firem a různého druhu podnikání, při kterém by se snažil získat peníze jiným způsobem, než je stanoveno níže.

 

4. Funkce

4.1.
Funkce Afrety (je to to samé jako prefekt) Je základní hodnotovou funkcí mezi studentstvem. Afreta je výše postavený student koleje, jenž se podílí na udržování chodu koleje. Náplní její funkce je především pomoc novým studentům, kterým je povinen kdykoli poradit ve věcech, které jsou pro nováčky neznámé. Je podřízen Inturise a Ředitelce koleje, jejichž rozhodnutí a pokynů dbá a dodržuje. Afreta se automaticky stává členem Studentské rady. Afreta dohlíží na chování studentů ve Velké síni a v případě porušení Školního řádu některým z nich, má pravomoc narušitelům pořádku udělit trest. Studentka ve funkci Afrety jde příkladem ostatním, pokud toto nečiní, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí Ředitele koleje zbaven funkce. Afrety vybírá vždy na začátku školního roku Ředitel koleje a schvaluje Školní rada.

4.2.
Funkce Inturis (je to to samé jako primus) Je nejvyšší hodnotovou funkcí mezi studentstvem. Inturis je nejvýše postavená studentka koleje, jenž se společně s Afrety a Ředitelkou koleje podílí na chodu koleje. Náplní jeho funkce je především komunikace mezi Ředitelkou koleje a kolejí samotnou. Je podřízena přímo Ředitelce koleje, dbá jejích rozhodnutí a pokynů a dodržuje je. Inturis se automaticky stává členem Studentské rady. Inturis dohlíží na chování studentů ve Velké síni a v případě porušení Školního řádu některým z nich má pravomoc narušitelce pořádku udělit trest. Má pravomoc totéž učinit i s Afrety. Jestliže Afreta jde příkladem ostatním studentům, jde Inturis příkladem všem Afretám. Je rozhodná, její rozhodnutí platí pro všechny studenty dané koleje. Pokud Inturis neplní své povinnosti a pokyny uložené Ředitelkou koleje, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí Ředitelkou koleje zbavena funkce. Inturis vybírá vždy na začátku školního roku Ředitelka koleje, schvaluje Školní rada.

--------------------

4.3.
Funkce pokladnice Je zvláštní hodnotovou funkcí. Pokladnice má každá kolej dvě. Jednou se stává automaticky Inturis koleje. Druhou pokladnicí jmenují Afrety a Inturis. Je jí přidělena kolejní pokladna v Kouzelnické bance v městečku. Jejich úkolem je spravovat kolejní finance, o jejichž použití rozhoduje studentstvo koleje v čele s Inturisí a Afretami. Zpřístupnění pokladny provádí Ředitelka školy. V případě zneužití pravomocí je podána žádost Ředitelky školy na zbavení pokladnické funkce. Všichni studenti koleje mají přehled o pohybech na kontě vlastní koleje.

4.4.
Funkce Profesorky Je základní hodnotovou funkcí na akademii. Profesorka je postavena výše, než kterýkoliv student, sama je ovšem podřízena Vedení školy a rozhodnutím Školní rady. Při přijetí je jí automaticky přidělen kabinet, ve kterém si smí hospodařit pouze ona sama a kde může odpovídat na dotazy studentů či kolegů. Po přijetí se stává Mladší profesorkou, pokud se osvědčí, je jí přidělen titul Profesorky. Je povina řídit se osnovami předmětu, jenž vyučuje. Pokud osnovy vypracované nejsou, vypracuje je společně s kolegy stejného předmětu. Na základě těchto osnov pak musí vypracovat výklady jednotlivých hodin a připravit zadání úkolů pro studenty. To platí i o pololetní práci či závěrečné ročníkové eseji. Ostatní k výuce je popsáno ve Výukovém řádu níže. Profesorka může vydat povolení pro vstup do oddělení s omezeným přístupem v knihovně, souvisí-li to s jeho předmětem. Pokud profesorka spatřuje v jednání některého studenta porušování Školního řádu, má právo udělit mu Školní trest. Rovněž může kdykoli zadat neplánovaný test či mimořádný úkol. Profesorka nesmí žádnou ze svých pravomocí zneužívat, pokud se tak stane, hrozí jí až vyloučení ze Světa čar a kouzel. Profesorka se může zapisovat do seminářů svých kolegů a tím si zvyšovat svou kvalifikaci. Dále má profesorka možnost účastnit se soutěží, které nevypsala ona sama, ale pouze za finanční odměnu.

4.5.
Funkce Ředitelky koleje Je vyšší hodnotovou funkcí ve Světě čar a kouzel. Ředitelka koleje je odpovědná za chod dané koleje, je nadřízena všem svým studentkám, Afretám a Inturise. Rozhoduje o bytí každého studenta své koleje. Ředitelky kolejí jsou spolu s Ředitelkou školy členy Vedení školy. Ředitelka koleje nesmí nadržovat žádné koleji, případné zneužití jeho pravomocí bude projednávat Školní rada.

4.6.
Funkce Inspektorky výuky Je zvláštní hodnotovou funkcí. Tato osoba je pověřena kontrolou učiva. Po celý školní rok kontroluje výklady ve třídách a v případě vysoké kvality učiva může příslušnému pedagogovi přidělit prémie. Za pomalé odevzdávání výkladů či nízkou kvalitu hrozí sankce v různé výši. Inspektorka výuky má rovněž na starosti personalistiku, tedy schvaluje přihlášky nových uchazeček na profesorský post.

4.7.
Funkce Ředitelky školy Je nejvyšší hodnotovou funkcí školy. Předsedá Vedení školy, kde má poslední slovo a právo Veta. Má rovněž reprezentační charakter, jedná za školu na Ministerstvu kouzel, při delegacích, soutěžích. Účastní se zasedání Školní rady, kde má rovný hlas s ostatními členy rady. Zneaktivňuje a následně zaktivňuje studenty, kteří tuto výjimku potřebují, taktéž rozhoduje o vylučování a mazání jednotlivých studentek a zaměstnankyní.

4.8.
Funkce Knihovnice Je zvláštní hodnotovou funkcí, stojící mimo výukovou strukturu školy. Je jakýmsi pomocníkem studentek v jejich studiu. Knihovnice má na starosti Školní knihovnu a nese za ni plnou odpovědnost. Třídí svazky knih tématicky do skupin, dle vyučovaných předmětů, vybírá knihy určené do oddělení s omezeným přístupem, kontroluje potvrzení profesorů do tohoto oddělení. Shromažďuje sepsané knihy, pročítá je a přidává je do knihovny. Knihovnice má v knihovně vlastní kancelář, kde je možné klást otázky, na které knihovnice odpoví. Knihovnice taktéž rozesílá upomínky a vymáhá knihy od studentů, kteří je včas do knihovny nevrací. V případě pozdního odevzdání vypůjčené knihy je v její pravomoci vybrat od studentů poplatek za zpoždění.

4.9.
Funkce kolejního ducha Je zvláštní hodnotovou funkcí. Náplní jeho funkce je především udržení správné atmosféry uvnitř koleje i školy. Má přístup do koleje a body, jež získá jsou přičítány k bodům celé koleje. Může navštěvovat semináře. Povinností ducha je též starat se spolu se svými kolegy o Školní obrazárnu. Je podřízena Ředitelce koleje, dbá jeho rozhodnutí a pokynů a dodržuje je. Kolejního ducha vybírá Ředitelka školy a schvaluje Školní rada.

4.10.
Funkce průvodkyně Je zvláštní hodnotovou funkcí. Průvodce má na starosti Kouzelný les, do nějž pořádá výpravy pro ostatní obyvatele zámku. Koho do lesa vezme a koho ne, záleží čistě na její vůli. V Kouzelném lese platí průvodkyňovo slovo a ostatní se musí řídit dle jejích pokynů. Průvodkyně má vlastní kancelář, ve které řeší dotazy studentů. Průvodkyně je přímo podřízen Ředitelce školy a Školní radě a dbá jejich pokynů.

4.11.
Funkce pracovnice Městečka v Elainu Je zvláštní hodnotovou funkcí. Pracovník ME má na starosti Městečko a fungování obchodů v něm. Stará se také o sortiment v Městečku. Pracovnice ME má vlastní kancelář.

 

5. Rady

5.1.
Studentská rada Je aparát zřízený Školní radou s úmyslem nabídnout studentské veřejnosti prezentovat své názory v ucelené, sjednocené formě. V radě mají právo a povinnost zasedat pouze Inturis a Afrety jednotlivých kolejí. Studentská rada slouží k projednávání stížností, názorů, návrhů, postojů a dotazů studentů. Výstupem Studentské rady jsou prohlášení v Exedře. Školní radou jsou projednána a je na ně tamtéž reagováno. Výstupy a pravomoci Studentské rady:

  • Navrhování studentek na vyznamenání, speciální ohodnocení, trest, vyloučení
  • Navrhování profesorek na totéž
  • Návrhy na změny koncepce školy a její vylepšení
  • Návrhy na studentské aktivity a společné záležitosti kolejí

Studentská rada není určena k vedení školy a jejím výstupem jsou NÁVRHY, které budou předloženy vedení školy. Vedení školy má plné právo návrh nepřijmout či pozměnit.

5.2.
Školní rada je výkonný orgán školy, legislativního charakteru. Navrhuje opatření, kterými zajišťuje chod školy, schvaluje do funkcí Ředitelek kolejí, Inturisí, Afrety, novou profesorku z řad studentek, Inspektorku výuky a Knihovnici. V otázkách školy má nejvyšší slovo.

 

6. Výukový řád

6.1. Obecný řád výuky
Elain je akademie, to znamená, že se jedná o zařízení, které studentky a studenti navštěvují za účelem vzdělávání - aby si rozšířili své obzory. Následující odstavce blíže pojednávají právě o tomto rozšiřování obzorů.

6.2.
Výuka na Elain probíhá ve dvou základních formách - ve formě pravidelné výuky a ve formě seminářů. Jak semináře, tak hodiny pravidelné výuky jsou prováděny formou výkladů. Každý výklad, ať už seminář nebo pravidelná výuka, zůstává ve třídě k dispozici po dobu dvou týdnů - termín je většinou zahájen v pondělí a končí v neděli o dva týdny později.

6.3.
Školní rok na Elain trvá něco málo přes čtyři měsíce, z toho plyne, že jednomu kalendářnímu odpovídají dva školní. První školní rok začíná začátkem září a končí v polovině ledna, druhý pak začíná koncem ledna a končí zhruba v polovině června.

6.4.
Školní rok se dělí na dvě pololetí po čtyřech výkladech - celý školní rok tedy tvoří osm výkladů.

6.5.
Každý žák Elain musí navštěvovat minimálně jeden předmět pravidelné výuky, jinak bude ze školy vyloučen. Cena za přihlášení do předmětu na celý školní rok je jeden galeon. Lze se z předmětu i odhlásit a to bez poplatku.

6.6.
Na konci každé hodiny pravidelné výuky je zadán domácí úkol, který je pedagogem oznámkován a bodově ohodnocen. Termín na jeho vypracování je 14 dní, tzn. do začátku příští hodiny. Z vypracování domácího úkolu je možné se s patřičným důvodem omluvit, ale pouze dvakrát za školní rok a pouze před termínem odevzdání. Student je povinen se omluvit pouze do kabinetu profesorky, kde uvede název studovaného předmětu, svoji třídu a důvod, proč se omlouvá. Délka úkolu je standardně 2,45 až 4,9 palců (1/4 - 1/2 strany A4). Vypracování domácího úkolu se hodnotí následovně: Vynikající (15 bodů), Dobré (10 bodů), Přijatelné (5 bodů), Slabé (2 body), Hrozné (0 bodů). Za výjimečně dobrou práci může profesor udělit bonusové body. V případě, že studentka úkol neodevzdá včas a neomluví se, dostává Trolla. V případě vícenásobného výskytu trollů, může vyučující profesorka studenta ze svého předmětu vyloučit.

6.7.
Na poslední hodině prvého pololetí (čtvrtý termín) je spolu s běžným úkolem zadána pololetní práce, která má větší rozsah než obyčejný úkol a je také více bodově hodnocena. Jedná se o velmi důležitou práci, na které by si měla každá studentka dát záležet.

6.8.
Nejpozději na poslední hodině celého školního roku je zadána závěrečná ročníková práce. Její rozsah je ještě větší než u pololetní práce, standardně 9,75 palců (1 strana A4), a na jejím vypracování závisí postup do vyššího ročníku. Pouze student, který má v pořádku alespoň 4 domácí úkoly a dobře vypracuje ročníkovou práci, dostane z příslušného předmětu známku na vysvědčení. Čas na vypracování závěrečné eseje je oproti běžnému úkolu minimálně dvojnásobný, tedy 4 týdny.

6.9.
Postup studentky do vyššího ročníku je podmíněn dobrou známkou na vysvědčení aspoň z jednoho předmětu pravidelné výuky. Dobrou známkou se rozumí výborný, dobrý nebo přijatelný.
Studentka má právo na jedno opakování každého ročníku. Využije-li ho, a nepostoupí podruhé, nebude už shledána vhodným k dalšímu studiu.

6.10. Semináře
Semináře nejsou řetězem na sebe navazujících lekcí jako pravidelná výuka, nýbrž pouze oddělenými přednáškami na dané téma. Každý seminář je vypsán vždy na 14 dní ve stejných termínech, jako jsou termíny pravidelné výuky.

6.11.
Semináře mohou navštěvovat nejen studentky, ale i všechny zaměstnankyně. Místo bodů získávají body vzdělání, jenž zvyšují jejich kvalifikaci.

6.12.
Každý seminář má svůj originální název a v jednom termínu není vypsán více než jednou. V případě, že je o seminář velký zájem, je možné otevřít stejný seminář později v jiném termínu.

6.13.
Každý seminář je stejně jako hodiny pravidelné výuky zakončen domácím úkolem, který je oznámkován a bodově ohodnocen přesně jako úkoly z pravidelné výuky: Vynikající (15 bodů), Dobré (10 bodů). Přijatelné (5 bodů), Slabé (2 body), Hrozné (0 bodů). Stejně jako u pravidelné výuky je možno přidělit bonusové body za vynikající práci.

6.14.
Semináře jsou čistě dobrovolné a za zápis na seminář se platí 2 srpce. Z domácího úkolu na seminář se nelze omluvit ani se nelze ze semináře odhlásit.

6.15.
Na řádnou výuku a semináře mají studenti povinnost docházet v školní uniformě.

 

7. Povinnosti profesorek


Každá profesorka Elain učí alespoň jeden předmět pravidelné výuky, vyjma profesorů ve zkušební době - tzv. Mladších profesorek. Osvědčí-li se, obdrží řádnou profesorky.

7.1. Pravidelná výuka
Tři týdny před začátkem školního roku je každý profesor povinen nahlásit své žádosti o předměty Ředitelce školy.

7.2.
Ředitelka školy nejpozději dva týdny před zahájením výuky pošle žádost o vypracování osnov pro schválené předměty na celý školní rok (osm lekcí). Spolu s žádostí o osnovy přichází taktéž požadavek na zaslání prvých dvou výkladů a úkolů ke každému předmětu, který má ta či ona profesorka v nadcházejícím školním roce učit. Učí-li jeden předmět více než jedna profesorka, jsou ony vyučující povinni dohodnout se na osnovách.

7.3.
Dříve, než-li výuka začne, bude každá profesorka uvědomena o schválení svých výkladů. Předměty, jejichž výklady byly schváleny Ředitelkou školy, budou součástí rozvrhu.

7.4.
Profesorka je povinna včas poslat výklad  a zadání úkolu Ředitelce školy. V případě, že tak neučiní, hrozí sankce v podobě stržení bodů vzdělání či peněžité pokuty. Mladší profesorka je povinna poslat Ředitelce školy a INSPEKTORCE VÝUKY všechny své výklady do měsíce po začátku výuky či je v daném termínu zaslat Zástupkyni ředitelky.

7.5.
Profesorka má povinnost oznámkovat všechny úkoly nejpozději 14 dní po termínu jejich odevzdání.

7.6.
Profesorka může za obzvláště vydařené úkoly přidělit bonusové body (kladné i záporné), v opakovaném případě však je povinna zaslat dotyčný úkol také Inspektorce výuky.

7.7.
Bude-li profesorka nemocna, nebo z jiného důvodu nebude moci vykonávat své povolání a včas to oznámí, nebude za nedodání výkladů a neopravení úkolů nijak penalizována. Bude-li třeba, povinnosti týkající se výuky převezme některý z jejích kolegyní. Nebude-li to možné, bude třída uzavřena a studentům poskytnuta odpovídající finanční náhrada, bude-li situace dlouhodobější.

7.8. Semináře
Profesorka (či řádný zaměstnanec) může každý měsíc vypsat libovolný počet seminářů (ovšem nejvíce deset). Jejich vypisování je dobrovolné, termíny se shodují s termíny hodin pravidelné výuky. To znamená, že každý seminář se dohodne třeba na hodinu v nějaké místnosti a vypracování úkolu ze semináře trvá taktéž 14 dní.

7.9.
Každý seminář je nejprve zaslán Inspektorce výuky, poté schválen Školní radou a v příslušném termínu otevřen.

7.10.
Každý seminář má přidělenou v daný moment jednu třídu. V případě velkého zájmu studentů může být otevřen znovu v jiném termínu.

7.11.
Pro řádnou výuku i semináře se smějí používat jen výklady autorské, tedy psané přímo profesorkou. Je přísně zakázáno používat výklady zkopírované z Internetu. V případě citací, je vhodné uvést zdroj.

 

8. Tresty

8.1.
Za porušování školního řádu jsou udělovány tresty. Používané tresty jsou - Vyhození z Velké síně, na jakoukoliv dobu, Školní trest, Uzavření do školního sklepení, Vyloučení (vězení v Gorlnii).

8.2
Vyhození z velké síně Trest udělují především Afrety a Inturisy za nevhodné chování ve Velké síni. Trest je okamžitý.

8.3
Školní trest je druhem trestu zadávaným výhradně studentkám a profesorkám. Trest může zadat kterákoliv profesorka, nebo může vzejít z návrhu Studentské rady. Zadání trestu je profesorka povinna sdělit Ředitelce školy a Výchovné poradkyni. Trest je většinou písemný a jedná se o zpracování tématu zadaného profesorkou, nebo o jakoukoli činnost prospěšnou škole, maximální délka trestu jsou 2 strany A4. Pokud studentka trest nevykoná, následuje uzavření do sklepení hradu.

8.4
Vyloučení (vězení v Gorlnii) je druhem trestu zadávaným komukoli - studentkám i zaměstnankyním. Trest může zadat pouze Ředitelka školy. Studentka toto může navrhnout Studentské radě a ta ho dál předkládá Školní radě. Ta návrh posoudí a po případné dohodě návrh předá Ředitelce školy. Vyloučení znamená, že člen Světa kouzel je vyloučen z veškerého dění - nemůže se přihlásit do výuky a všemi obyvatelkami bude ignorována, a jeho IP adresa může být zablokována.

 

9. Bodování

9.1 Bodování studente
Nejzákladnějším způsobem jak získat body je výuka. Na základě odevzdaných úkolů a esejí získávají studentky body, které se přičítají koleji. Dalším způsobem jsou soutěže, některé však mohou mít odměnu ve formě kouzelnické měny.

9.2 Bodování zaměstnanců
Profesorky získávají Body vzdělání, po dosažení určité úrovně se jim zvedne vzdělání a obdrží nový akademický titul. Body vzdělání se dají získávat různými způsoby. Základním je navštěvování seminářů ostatních profesorek a vypracování úkolů. Dále vypisování nových seminářů a další aktivity.

 

10. Soutěže

10.1.
Soutěž může vypisovat každá řádná zaměstnankyně či profesorka, jehož zaměstnanecký poměr je starší dvou měsíců. O skutečném uveřejnění soutěže rozhoduje skřítek p.p. Flimennové, který taktéž kontroluje konečné hodnocení zaslaných příspěvků.

10.2.
Při vypracovávání soutěže je zakázáno kopírovat jakékoli části z Internetu, či je opisovat z jiných zdrojů, pokud toto není přímo povoleno v zadání soutěže. Je taktéž zakázáno radit si navzájem, pokud se nejedná o kolektivní soutěž.

10.3.
Vypracovaná soutěž se posílá sovou, nebo externí sovou na takzvaný e-mail, může to být i a na veřejný krb, zvaný v mudl. světe ICQ. Není-li uvedeno v zadání soutěže jinak, je povoleno zaslání pouze jednoho příspěvku. Umožňuje-li to zadání soutěže, může si řešitelka vybrat odměnu ve formě bodů či peněz, jinak se vyplácí druh odměny uvedený v zadání, případně body.

10.4.
Příspěvky jsou ohodnoceny nejpozději 14 dní po skončení termínu soutěže. Zaměstnankyně, které nemají dohodnutou cenu při ukončenou soutěž, není umožněno vypsat další. Skřítek soutěží je oprávněn kontrolovat a případně usměrňovat odpovídající výši odměn hodnocených příspěvků.

10.5.
Tato základní pravidla mohou být doplněna pravidly uvedenými na stránkách soutěží, pokud s těmito nejsou v rozporu.

 

11. Peníze

11.1.
Základní obnos získává při registraci každý člen Světa kouzel.(5 galeonů)

11.2.
Další peníze lze získat brigádami v Prasinkách či účastí v různých soutěžích.

11.3.
Finanční odměnu lze získat i za uveřejněný článek v kouzelnickém tisku (Denní Věštec, kolejní časopisy) a psaním či překládáním povídek na FanFiction.

11.4.
Zaměstnanci dostávají měsíčně plat od Ředitelky školy, redaktorky od Šéfredaktorky časopisu Elain.

 

12. časopis Elain

Studentka či profesorka se mohou stát redaktorkou časopisu Elain. V případě zájmu lze kontaktovat nakladatelství. Pravidla platná pro redaktorky určuje šéfredaktorka. (kterou vybere školní rada)

13. Glinbál(je to podobná hra jako famfrpál)

Glinbálové zápasy vypisuje ředitelka školy. Bližší informace o průběhu zápasů jsou k nahlédnutí v pravidlech na Glinbálovém hřišti.

14. Soubojový klub

Každá obyvatelka hradu se může stát členem Soubojového klubu a účastnit se zápasů. Výsledek zápasu je ovlivněn mnoha způsoby, silně záleží na zkušenosti a taktice hráče. Bližší informace o průběhu soubojů jsou k nahlédnutí v pravidlech soubojového klubu.

15. Městečko v Elainu

15.1.
ME je centrem kouzelnických potřeb. Sem si chodí studentky nakupovat pomůcky do školy. Ráj obchodníků. Pravidla ME jsou k nahlédnutí v kancelářích ME.

15.2.
MA je centrem kouzelnické zábavy. Sem se chodí studentky i další zaměstnanci školy pobavit do Videoclubu, do Kavárny U dvou růží, do Siláckého ringu a pod.

 

16. Opuštění školy

16.1.
Při zjištění přechodného nedostatku času je možno požádat Ředitelku školy o zneaktivnění. Tím studentka zamezí tomu, aby byla zbytečně vyloučena z výuky či obdržela špatné známky pod dojmem profesorky, že studenta o profesorčin výklad nejeví zájem. Studentka se musí rovněž omluvit profesorkám všech předmětů, které studuje, z neaktivity. Zneaktivněná studentka je v seznamu osob uvedena šedou barvou. Maximální doba zneaktivnění je jeden rok, po této době je takováto studentka ze školy smazána. Minimální doba zneaktivnění je stanovena na jeden měsíc.

16.2.
Pokud by se někdo z jakéhokoli důvodu rozhodl ukončit studium na naší škole, je vhodné, aby svoje rozhodnutí nahlásil ředitelce školy, která na jeho žádost smaže identitu dotyčného žadatele. Smazané identity lze po podání příslušné žádosti obnovit. Rada tím umožňuje zájemcům návrat na školu pod svým původním jménem a vyjadřuje tím upřednostnění tohoto způsobu před registrací nového nicku. Na rozdíl od zmrazení lze však obnovu smazaného nicku učinit pouze v době otevřených registrací. Obnovená postava taktéž ztrácí veškerý majetek, nastřádané body a výhody.

16.3.
Obyvatelé hradu, kteří nejsou zneaktivnění a jejichž doba nepřítomnosti je větší než dva měsíce mohou být bez dalšího upozornění smazáni, nevztahuje se na období letních prázdnin.

20.12.2007 11:26:29 - m.holka: musim ho umet na spamet

 
(c) Elain 2006 (program Elain se nevztahuje ani k HP a ani k J.K. Rowlingové)